Tin cậy

Arduino Car Control

apps
2.24MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 50 - 250
Phiên bản 1.0 2 năm trước

Mô tả của Arduino Car Control

Arduino circuit check your car from your phone with bluetooth communication .

Arduino bluetooth haberleşmesi ile telefonunuzdan araba devrelerinizi kontrol edin.

ahmetalberen@gmail.com for questions You can send mail .

Sorularınız için ahmetalberen@gmail.com mail atabilirsiniz.

/*

HAZIRLAYAN = Ahmet ALBEREN

ahmetalberen@gmail.co for questions You can send mail .

*/

#include

SoftwareSerial BT(2,3); //rx-tx

int Car1= 5;

int Car2= 6;

int motorlc = 8; // left motor clockwise rotation

int motorla = 9; // left motor anticlockwise rotation

int motorrc = 10; // right motor clockwise rotation

int motorra = 11; // right motor anticlockwise rotatio

int Far = 13;

int hiz1;

int hiz2;

int hiz3;

String readString;

void setup() { // presenting pins as outputs

pinMode(Far, OUTPUT);

pinMode(motorlc, OUTPUT);

pinMode(motorla, OUTPUT);

pinMode(motorrc, OUTPUT);

pinMode(motorra, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

BT.begin(9600);

}

void loop() {

while(BT.available()){ // the code here is for bluetooth

delay(3);

char c = BT.read();

readString += c;

}

if(readString.length() > 0){ // when a certain button is pressed the reaction will be...

Serial.println(readString);

if(readString == "Forward"){

analogWrite (Car1,hiz1);

analogWrite (Car2,hiz1);

digitalWrite(motorlc, HIGH);

digitalWrite(motorla, LOW);

digitalWrite(motorrc, HIGH);

digitalWrite(motorra, LOW);

}

if(readString == "Back"){

analogWrite (Car1,hiz1);

analogWrite (Car2,hiz1);

digitalWrite(motorlc, LOW);

digitalWrite(motorla, HIGH);

digitalWrite(motorrc, LOW);

digitalWrite(motorra, HIGH);

}

if(readString == "Left"){

analogWrite (Car1,hiz2);

analogWrite (Car2,hiz2);

digitalWrite(motorlc, HIGH);

digitalWrite(motorla, LOW);

digitalWrite(motorrc, LOW);

digitalWrite(motorra, HIGH);

}

if(readString == "Right"){

analogWrite (Car1,hiz2);

analogWrite (Car2,hiz2);

digitalWrite(motorlc, LOW);

digitalWrite(motorla, HIGH);

digitalWrite(motorrc, HIGH);

digitalWrite(motorra, LOW);

}

if(readString == "Stop"){digitalWrite(motorlc, LOW);

digitalWrite(motorla, LOW);

digitalWrite(motorrc, LOW);

digitalWrite(motorra, LOW);

analogWrite (Car1,hiz3);

analogWrite (Car2,hiz3);

}

if(readString == "Car on"){hiz1 =200;

hiz2 =140;

hiz3 =0;

digitalWrite(Far,HIGH);

delay(50);

digitalWrite(Far,LOW);

delay(50);

digitalWrite(Far,HIGH);

delay(50);

digitalWrite(Far,LOW);

delay(50);

digitalWrite(Far,HIGH);

delay(50);

digitalWrite(Far,LOW);

}

if(readString == "Car off"){hiz1 =0;

hiz2 =0;

hiz3 =0;

}

if(readString == "Far on"){digitalWrite(Far,HIGH);

}

if(readString == "Far off"){digitalWrite(Far, LOW);

}

}

readString="";

}</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Arduino Car Control

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ Arduino Car Control

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng apps
Cửa hàng apps 2.71M 3492.73M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Arduino Car Control

Thông tin APK về Arduino Car Control

Phiên bản APK 1.0
Khả năng tương thích Android 1.6+ (Donut)
Lập trình viên Ahmet ALBEREN


Tải về Arduino Car Control APK
Tải về